අපව අමතන්න

ලිපිනය

කාර්යාල ලිපිනය: 27-05 #, නැගෙනහිර කොටස, යිහායි චතුරශ්‍රය, චුවාන්ගි පාර, නැන්ෂාන්, ෂෙන්සෙන්, චීනය 518054

කර්මාන්තශාලා ලිපිනය: 5 වන මහල, 4 වන ගොඩනැගිල්ල, හුවා ෆෙන්ග් තාක්‍ෂණ උද්‍යානය, ෆෙන් ටැං පාර, ෆුයොන්ග්, බාවොන් දිස්ත්‍රික්කය, ෂෙන්සෙන්, චීනය 518000

දුරකථන

+86 755 2607 3349

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න