ෆුමාක්ස් විසින් පහත පරිදි බහු කර්මාන්ත සඳහා භාවිතා කරන පුවරු සහ නිමි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරයි: