ෆුමැක්ස් කම්හලේ ඇසුරුම් කිරීම අවසාන පියවර වනු ඇත, නමුත් නිෂ්පාදන හොඳින් ඇසුරුම් කිරීම, ප්‍රවාහන හානිය වළක්වා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.

1. අභ්යන්තර පෙට්ටිය / රික්තය / බුබුලු බෑග්

නිෂ්පාදන විශේෂාංග හෝ පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව

ඇසුරුම්කරණය1
ඇසුරුම් 2
ඇසුරුම් 3

2. වර්ණ පැකේජය

ඇසුරුම්4

3. පිටත පෙට්ටිය

සම්මත ප්රමාණය:

(1) 54*24*35.5MM

පරිමාව බර: 9.3KG

(2) 30*27*35.5MM

පරිමාව බර: 5.7KG

ඇසුරුම් 5

5. පැලට්/ස්ට්‍රෙච් ෆිල්ම්

ඇසුරුම්6
ඇසුරුම්7